Felvételi követelmények

2022.05.16

Gregorián

1. évfolyam:

 • ÉE 156; 412; 448; 461 

2. évfolyam:

előző év tananyaga a példatárból és a jegyzetből, ezenkívül memoriter éneklendő, kotta nélkül:

 • Ant. Alma Redemtoris (P 23)
 • Mysterium fidei válasz (Mortem tuam...)
 • Pater noster
 • római zsoltártónusok (doxológiával) H 453
 • modusonként 1 szabadon választott alleluja 

3. évfolyam:

előző év tananyaga a példatárból és a jegyzetből, ezenkívül memoriter éneklendő, kotta nélkül:

 • Ant. Ave Regina caelorum (P 45)
 • Pange lingua himnusz 1 versszakkal (P42) 
 • Veni creator himnusz 1 versszakkal (P 43)
 • magyar (ÉE 500) zsoltártónusok  (doxológiával)
 • modusonként 2 szabadon választott alleluja

4. évfolyam:

előző év tananyaga a példatárból és a jegyzetből, ezenkívül memoriter éneklendő, kotta nélkül:

 • Salve Regina (P 68)
 • római (H 453) és magyar (ÉE 500) zsoltártónusok
 • Nagypénteki szertartás latin énekei (P 65-67)

Hangszer

Előkészítő évfolyam:

 • A zeneiskola 2. osztályának megfelelő zongoratudás.
 • Ha van zeneiskolai bizonyítványa is, azt hozza magával!

1. évfolyam:

 • A zeneiskola 4. osztályának megfelelő zongoratudás.
 • 1 barokk és egy szabadon választott mű eljátszása

2. évfolyam:

 • 25 népének manualiter 
 • 1 zongoramű, pedálgyakorlatok 

3. évfolyam:

 • 55 népének manualiter 
 • 1 manualiter orgonamű
 • 5 népének pedállal
 • 1 manualiter ordinárium tétel

4. évfolyam:

 • 65 népének manualiter 
 • 30 népének pedállal 
 • 1 orgonamű 
 • 1 ordinárium pedállal

Hittan

Előkészítő és 1. évfolyam:

 • Alapvető jártasság a katolikus hitben (ó- és újszövetségi Szentírás, 10 parancs, Jézus élete, szentségek, vallásgyakorlatok)

2. évfolyam:

 • Az ószövetségi Szentírás és időszak megismerése a következő csoportosítások alapján: papság, áldozatok, ünnepek, legfontosabb személyek (Ábrahám, Mózes, Dávid), Jézus korának vallási viszonyai (farizeusok, szadduceusok, vének, főpapok).

3. évfolyam:

 • A Hiszekegy, hitünk foglalata imádságának elemzése: az Atya tulajdonságai; a Fiú kiléte és megtestesülése; Jézus megváltó halála és feltámadása; a Szentlélek kiléte és szerepe; az Egyház jellemvonásai; saját jövőnk (holtak feltámadása, örök élet). 

4. évfolyam:

 • A szentségeknek, mint a köztünk tovább élő Krisztusnak bemutatása és elemzése. Keresztség, bűnbánat, Oltáriszentség, bérmálás, egyházi rend, házasság, betegek kenete. Minden szentségnél az anyag, a forma és a kiszolgáltató személy megnevezése.   

Karvezetés

4. évfolyam:

 • Összetett ütemfajták vezénylése (5/4, 6/4, 9/4 ütemek).
 • Az alla breve vezénylése: 2/2, 3/1, dinamika és tempóbeli változás jelzése a vezénylő mozgásban.
 • Kezdés tört értékkel, leintés az ütem bármely részén.
 • A használatban lévő ordinárium és 3 motetta vezénylésének megtanulása.
 • A kórustanítás és -vezetés metodikája.
 • Az énekkar szerepe a liturgiában.

Liturgika

Előkészítő évfolyam:

 • A szentmise felépítése, a szentmise feleletei magyarul. 

1. évfolyam:

 • A szentmise felépítése, a szentmise feleletei magyarul.   

2. évfolyam:

 • A liturgia alapelemei. 

3. évfolyam:

 • A szentmise rendje és részei.  

4. évfolyam:

 • Az egyházi év és az ünnepek.  

Népének

1. évfolyam:

 • 10 népének, azok minden versszakával
 • 5 magyar népdal 1 versszakkal

(az énekek hangszerrel történő kísérése nem kötelező)

2. évfolyam:

 • Éneklő Egyház (1-95)
 • Zsoltár - himnusz - szent ének a Szentírásban.
 • A népénekek értéksorrendje: szövegileg (Szentírás, himnusz, szekvencia, népének), dallamilag (gregorián).
 • A parlandó előadásmód.
 • A sok versszakos ének.
 • A záróversszakok értékei: doxológia (dicsőítés), az örök élet.
 • A magyar népénekek története. A népi gyűjtés, a népi gyakorlat.

3. évfolyam:

 • Éneklő Egyház (96-252)

4. évfolyam:

 • Éneklő Egyház (253-317)

Orgonaismeret

4. évfolyam:

Szolfézs

Előkészítő évfolyam:

 • 20 szabadon választott népének tiszta éneklése.
 • A 2. osztály szintjének megfelelő szolfézstudás. 

1. évfolyam: 

 • A 4. osztály szintjének megfelelő szolfézstudás.
 • 10 szabadon választott népének (azok összes versszakával)  éneklése szöveggel, tisztán, szolmizálva és ABC-s névvel
 • 5 magyar népdal eléneklése 1 versszakkal
 • Hangközök felismerése, éneklése, megnevezése
 • Dúr és moll alaphelyzetű hármashangzatok felismerése, éneklése
 • Előjegyzések ismerete 7#-ig és 7b-ig, elhelyezésük a vonalrendszerben
 • Ritmus: az alapritmusok mellett triola, szinkópa, éles és nyújtott ritmus felismerése, visszatapsolása

2. évfolyam:

3. évfolyam:

4. évfolyam:

Zeneelmélet

1. évfolyam:

 • A 4. osztály szintjének megfelelő szolfézstudás.
 • 10 szabadon választott népének (azok összes versszakával) éneklése szöveggel, tisztán, szolmizálva és ABC-s névvel
 • 5 magyar népdal eléneklése 1 versszakkal

2. évfolyam:

 • Akkordfűzések: I-IV-V-I; I-II-III-IV-V-I, stb.

3. évfolyam:

 • Akkordfűzések: II-V, V-VI.
 • Főhármasok, mellékhármasok, fordítások.

4. évfolyam:

 • Szeptimakkordok fordítása, fűzése.