A szentmise menete 

A szentmise menete IDE kattintva PDF formátumban is elérhető.


BEVEZETŐ RÉSZ 

Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
Hívek: Ámen. 

A HÍVEK ÜDVÖZLÉSE
P: Az Úr legyen veletek!
H: És a te lelkeddel! 

BŰNBÁNATI CSELEKMÉNY 

P: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! (csend, lelkiismeretvizsgálat) 
Pap és Hívek: Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: (mellüket verve mondják:) én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz
P: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre! 
H: Ámen.

(vagy)
P: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretüket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. (csend, lelkiismeretvizsgálat) 
P: Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk! 
H: Mert vétkeztünk ellened. 
P: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! 
H: És add meg nekünk az üdvösséget! 
P: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsáss meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. 
H: Ámen. 

KYRIE
Előimádkozó (Pap): Uram irgalmazz!    
H: Uram, irgalmazz! 
P: Krisztus, kegyelmezz!   
H: Krisztus, kegyelmezz! 
P: Uram, irgalmazz!   
H: Uram, irgalmazz! 

GLORIA

P: Dicsőség a magasságban Istennek, 
H: és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében. Ámen. 

I. AZ IGE LITURGIÁJA 

KÖNYÖRGÉS
P: Könyörögjünk! (rövid csend: kéréseinkre gondolunk)
(a könyörgés végén)
:...... mindörökkön örökké. 
H: Ámen. 

OLVASMÁNY
Felolvasó: Olvasmány ............. könyvéből.
Felolvasó (az olvasmány végén): Ez az Isten igéje.
H: Istennek legyen hála! 

SZENTLECKE
Felolvasó: Szentlecke .............. leveléből.
Felolvasó (a szentlecke végén): Ez az Isten igéje.
H: Istennek legyen hála! 

EVANGÉLIUM
P: Az Úr legyen veletek!
H: És a te lelkeddel!
P: Evangélium Szent ...... könyvéből.
H: Dicsőség neked Istenünk!
P (az evangélium végén): Ezek az evangélium igéi.
H: Áldunk téged, Krisztus! 

CREDO 
P: Hiszek az egy Istenben, 
P és H: mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. 
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű; és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Ámen. 

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK 
H (az egyes kérések után): Kérünk Téged, hallgass meg minket! 
P (a kérések után könyörgést mond, melynek befejezése): Krisztus, a mi Urunk által. (vagy) .............. mindörökkön örökké. 
H: Ámen. 


II. AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA 

1. AZ ÁLDOZATI ADOMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE 
A kenyér felajánlása
P: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
H: Áldott legyen az Isten mindörökké!

A bor felajánlása
P: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
H: Áldott legyen az Isten mindörökké!

A felajánlás végén
P: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt!
H: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára! 

Felajánló könyörgés
P (a könyörgés végén): Krisztus, a mi Urunk által
(vagy) ....... mindörökkön örökké.
H: Ámen. 

2. AZ EUCHARISZTIKUS IMA 
Prefáció

P: Az Úr legyen veletek!
H: És a te lelkeddel!
P: Emeljük föl szívünket!
H: Fölemeltük az Úrhoz!
P: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!
H: Méltó és igazságos! 

SANCTUS
Pap és H: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. 

Az átváltoztatás után
P: Íme, hitünk szent titka.
H: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Az áldozati imádság végén
P: Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
H: Ámen. 

3. A SZENTÁLDOZÁS SZERTARTÁSA
Az Úr imádsága

P: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk:  
Pap és H: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól.
P: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól; adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
H: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
P: Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
H: Ámen.
P: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor!
H: És a te lelkeddel!
P: Engesztelődjetek ki szívből egymással!
H: Legyen békesség köztünk mindenkor! 

AGNUS DEI
P: Isten báránya!
H: Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk. Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk. Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét! 

Áldozás előtt
P: Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára.
Pap és H: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
P (áldoztatáskor): Krisztus Teste.
H: Ámen 

Áldoztatás utáni könyörgés
P: Könyörögjünk!
P (a könyörgés végén): Krisztus, a mi Urunk által
(vagy) ......mindörökkön örökké.
H: Ámen. 

BEFEJEZŐ SZERTARTÁS
Áldás

P: Az Úr legyen veletek!
H: És a te lelkeddel!
P: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
H: Ámen. 

Elbocsátás
P: A szentmise véget ért, menjetek békével!
H: Istennek legyen hála!