Személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési irányelvek

A Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.; e-mail cím: liturgikusintezet@katolikus.hu; telefonszám: +36-1-872-6334; "Liturgikus Intézet") 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási nevét és címét, eltérő számlázási adatok esetén a számlázási nevét és címét, amelyeket Ön a https://www.liturgia.hu/ honlapon történő rendelés során adott meg.

Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére a Liturgikus Intézet (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) jogosult.
A Liturgikus Intézetnél az Ön által megadott személyes adatokhoz az intézet ügyviteli munkatársa és gazdasági adminisztrációs munkatársa jogosult hozzáférni. A Liturgikus Intézet adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

Az adatkezelés célja és jogalapja
A Liturgikus Intézet a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség.
A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a Liturgikus Intézet a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a Liturgikus Intézet a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

Személyes adatok címzettjei
A rendelés céljából megadott személyes adatait a weboldal informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a Webnode. (székhely: Webnode AG Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc; cégjegyzékszám: CH-170.3.036.124-0) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg; a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltató: a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6; cégjegyzékszám: 01-10-042463) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg; a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz.
A rendelés során megadott személyes adatokat a Liturgikus Intézet további személy részére nem továbbítja.

Intézetünk rendelkezik Google-fiókkal, melynek használatából eredően a Google is rendelkezik a működéshez szükséges hozzáférési jogosultságokkal azokban az esetekben, amikor valaki Intézetünk Google-fiókján keresztül lép velünk kapcsolatba. A Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételeiről ITT olvashat.

Az adatkezelés időtartama
A Liturgikus Intézet a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a megrendelő általi törlési kérésig kezeli.
A Liturgikus Intézet a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi és a 8. év elteltét követő év januárjában megsemmisíti.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

 • A Liturgikus Intézet a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Liturgikus Intézet a honlapján nyilvánosságra hozza.
 • Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • Hozzáféréshez való jog
  Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Liturgikus Intézettől arra vonatkozóan, hogy a Liturgikus Intézet kezeli-e a személyes adatait.

  Ha a Liturgikus Intézet kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (I) az adatkezelés céljai; (II) az érintett személyes adatok kategóriái; (III) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (IV) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (V) az Ön személyes adatainak helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (VI) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (VII) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (VIII) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

  A Liturgikus Intézet a kezelt személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.
 • Helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult a Liturgikus Intézettől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
 • Törléshez való jog
  A Liturgikus Intézet az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Liturgikus Intézet indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (I) a Liturgikus Intézetnek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (II) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (III) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (IV) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (V) a Liturgikus Intézet jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (VI) ha a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

  A Liturgikus Intézet a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (I) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (II) a személyes adatok kezelését előíró, a Liturgikus Intézetre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Liturgikus Intézetre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (III) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (IV) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (V) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

  Ha a Liturgikus Intézet nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön kérheti a Liturgikus Intézetet, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Liturgikus Intézet a személyes adatok tárolásának kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

  Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (I) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (II) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (III) a Liturgikus Intézetnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (IV) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

  A Liturgikus Intézet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.
 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
  Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Liturgikus Intézet vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

  Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Liturgikus Intézet nem kezelheti a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

 • Adathordozhatósághoz való jog
  Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik

Jogsértés esetén tehető lépések
Ha úgy gondolja, hogy jogai sérültek személyes adatainak kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: liturgikusintezet@katolikus.hu.

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.