Némi túlzással azt mondhatjuk, hogy a Praeconia története valahol keresztségünknél kezdődik, hiszen a keresztséggel az ember az Egyház liturgiájának cselekvő részévé válik: az Úr Krisztus maga mellé emel bennünket, hogy az ő nagy Művében "őáltala, ővele és őbenne" bemutassuk az Atyának az illő kultuszt "lélekben és igazságban" (Jn 4,23). Minden megkeresztelt tehát liturgikus ember, aki ezért nemcsak arra hivatott, hogy életének terében és idejében élje és cselekedje az Egyházban a "hit szent titkát", hanem arra is, hogy tudatosan formálja önmagát, szellemét, mentalitását a szent liturgia által, és magára a szent liturgiára.Örömteli valóság, hogy magyar nyelvterületen mostanság egyre növekvő érdeklődés mutatkozik a liturgia, és annak tudományos, szisztematikus művelése, a liturgika iránt. 
A II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója, a Sacrosanctum Concilium megjelenése óta, és az azt követő liturgikus reform négy évtizede alatt a magyar egyház életében számos ok miatt nem jelenhetett meg egy olyan tudományos szakfolyóirat, amely speciálisan a liturgia világára koncentrál, hogy tudományos igénnyel megírt tanulmányok, eszmélődések által elősegítse a magyar nyelvű kereszténység liturgikus elmélyülését. 
A Praeconia e tekintetben hiánypótló kíván lenni; egy szakfórum, amely az Evangélium és a Hagyomány tiszta forrásaiból merítkezve Krisztus üdvözítő misztériumának beteljesülését kívánja szolgálni a megkereszteltek életében.A liturgia világára koncentráló, 2006 óta megjelenő szakfolyóirat célja, hogy tudományos igénnyel megírt tanulmányok, esszék által elősegítse a magyar nyelvű kereszténység liturgikus elmélyülését. A folyóirat évente kétszer jelenik meg. Az egyes számokat recenziók, könyvismertetések zárják.

Ár: 1.350 Ft/szám + postaköltség
(a 2 évnél régebbi számok féláron kaphatóak)
Megrendelhető Intézetünknél.

Impresszum:
Laptulajdonos: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Liturgikus Bizottsága
Főszerkesztő: †Pákozdi István
Felelős kiadó: Veres András püspök, elnök
Szerkesztőbizottság: Veres András, Dolhai Lajos, Vajda Gábor
Szerkesztőség: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Nyelvi lektor: Bata-Király Edina
E-mail: liturgikusintezet@katolikus.hu