Az Apostoli Penitenciária dekrétuma a 2021-es, Szent József évre szóló különleges búcsúkról

2020.12.14

DEKRÉTUM

A Ferenc pápa által - Szent József, az egyetemes Egyház védőszentjévé nyilvánításának 150. évfordulója kapcsán - bejelentett Szent József Évre szóló különleges búcsúk ajándékának ismertetése.

A dekrétum magyar, latin és olasz nyelvű változata IDE KATTINTVA PDF-formátumban letölthető.

Ma 150 évvel ezelőtt jelent meg Boldog IX. Piusz pápa Quemadmodum Deus kezdetű dekrétuma, amelyben az emberek ellenségességétől ostromolt Egyház nehéz és harcokkal teli helyzetében Szent Józsefet a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította.

Azzal a céllal, hogy megerősítse az egész Egyház Jézus hatalmas védelmezőjébe vetett bizalmát, Ferenc pápa úgy rendelkezett, hogy a mai nappal, amely a dekrétum kihirdetésének évfordulója és egyben Szűz Mária - a tisztaságos József jegyese - Szeplőtelen fogantatásának ünnepe is, egészen 2021. december 8-ig legyen Szent József Év, amely során minden hívő képes legyen a hitéletét Isten akaratának tökéletes teljesítésében megerősíteni napról-napra, Szent József példája nyomán.

Így minden hívőnek - elnyerve Szent Józsefnek, a Názáreti Szent Család fejének segítségét - legyen lehetősége tenni azért, hogy az imádságok és jó cselekedetek által korunk súlyos emberi és szociális megpróbáltatásai közepette megerősítésre és megnyugvásra találjon.

A Megváltó Oltalmazója iránti tisztelet széles körben terjedt és fejlődött az Egyház történelme folyamán. Kultusza - Isten anyjának, az ő jegyesének kultusza mögött - nemcsak a legfontosabbak közé emelkedett, hanem többszörösen és többféleképp is védelmezőnknek tekintjük.

Az Egyház Tanítóhivatala kincsként tekint Szent Józsefre, és folytatja gazdagsága régi és új dimenziónak felfedezését. Hasonlóan a Szent Máté evangéliumában szereplő házigazdához, „aki kincseiből újat és régit hoz elő" (Mt 13, 52).

A megkívánt cél tökéletes elérésében nagy segítséget jelent az Apostoli Penitenciária által a Szent József Évre kiáradó búcsúk ajándéka, mely - Ferenc pápa akaratával megegyezően - jelen dekrétumban leírtak révén történik.

A teljes búcsú elnyerésére alkalma van azoknak a híveknek, akik a szokott feltételek mellett (szentgyónás, szentáldozás és imádság a pápa szándékára), lélekben elszakadva minden bűntől, a Szent József Év folyamán élnek az Apostoli Penitenciária által részletezett lehetőségekkel, vagyis:

 • Szent József, a valódi hittel teli férfiú arra hív bennünket, hogy fedezzük fel újra az Atyához fűződő gyermeki kapcsolatot. Újítsuk meg hűségünket az imádságban, tudjuk meg hallani az Istent és mély megkülönböztetéssel alakítsuk életünket az ő akarata szerint.
  Teljes búcsút nyerhet az, aki legalább harminc percen keresztül elmélkedik a Miatyánkról, illetve részt vesz egy olyan - legalább egy napos - lelkigyakorlaton, amely tartalmaz egy elmélkedést Szent Józsefről.
 • Az Evangélium Szent Józsefet úgy jellemezi, mint „igaz embert" (vö. Mt 1, 19): ő oltalmazója „annak a bensőséges titoknak, mely a szív és lélek legmélyén található"[1], valamint az Isten misztériumának részese, és ezért kiváló pártfogója a belső fórumnak. Arra késztet bennünket, hogy fedezzük fel újra a csend, a tisztaság és a saját feladataink révén megvalósuló kötelességteljesítés értékét. Az igazságosság erényét József példamutatóan gyakorolta, teljesen ráhagyatkozva az isteni törvényre, az Irgalmasság törvényére, „a valódi igazságosságot ugyanis Isten irgalmassága teljesíti be"[2].
  Ezért mindazok, akik Szent József példáját követve az irgalmasság testi vagy lelki cselekedeteit gyakorolják, teljes búcsút nyerhetnek.
 • Szent József hivatásának fő jellemzője, hogy a Názáreti Szent Család őre, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, és Jézus nevelő atyja.
  Azért, hogy minden keresztény család késztetést érezzen a közösség, a szeretet és az imádság ugyanezen belsőséges légkörének kialakítására, amely a Szent Családban létezett, teljes búcsú nyerhető a rózsafűzérnek a családban, illetve a házastárssal való imádkozása révén.
 • Isten szolgája, XII. Piusz 1955. május 1-jén elrendelte Munkás Szent József ünnepét „azzal a szándékkal, hogy mindenki ismerje el a munka értékét, s ez adjon ihletet a szociális élet és a törvények számára, melyek alapja a javak és jogok egyenlő elosztása"[3].
  Ezért mindazok elnyerhetik a teljes búcsút, akik saját tevékenységüket naponta Szent József védelmére bízzák. Illetve mindazok a hívek is, akik a Názáreti Ácsmester közbenjárását kérve fohászkodnak azért, hogy minden munkát kereső ember megfelelően el tudjon helyezkedni, és hogy a munka mindenki számára nagyobb méltóságnak örvendjen.
 • A Szent Család Egyiptomba menekülése „megmutatja számunkra, hogy Isten ott van, ahol az ember veszélyben forog; ott, ahol az ember szenved; ott, ahol menekül; ott, ahol megtapasztalja az elutasítást és az elhagyatottságot"[4].
  Teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik az üldözött Egyházért (ad intra et ad extra) és az üldözés bármely formáját szenvedő keresztények helyzetének enyhüléséért fohászkodva elimádkozzák a Szent József litániát (a latin rítusban); vagy elvégzik egészben vagy részben Szent József akathisztoszát (bizánci szertartás szerint); illetve elmondanak más egyéb Szent József-imádságot, amely valamelyik liturgikus hagyomány sajátja.

Avilai Szent Teréz felismerte, hogy Szent József az élet bármely területén védelmezőnk lehet: „Más szentek esetén, úgy tűnik, hogy Isten megadja a lehetőséget, hogy ilyen vagy olyan szükséghelyzetben segítségünkre legyenek, mindeközben azt tapasztalom, hogy a dicsőséges Szent József védelme kiterjed mindenre"[5]. Újabban pedig, Szent II. János Pál pápa hangsúlyozta, hogy Szent József alakja „új aktualitást nyer korunk Egyháza számára az új keresztény évezred küszöbén"[6].

Szent Józsefnek az Egyházra vonatkozó egyetemes védelmét újra hangsúlyozva, a fent felsorolt lehetőségeken kívül, az Apostoli Penitenciária teljes búcsút engedélyez azoknak a híveknek, akik bármilyen jóváhagyott imádságot vagy kegyes fohászt végeznek Szent József tiszteletére (pl. Hozzád menekülünk szorongattatásainkban, Szent József! kezdetű ima). Különösképpen március 19-én és május 1-jén, valamint a Szent Család ünnepén, (avagy Szent József vasárnapján a bizánci hagyomány szerint), illetve minden hónap 19-én, és minden szerdán, mely a latin hagyományban Szent József emlékezetére ajánlott nap.

A jelenlegi egészségügyi vészhelyzetben a teljes búcsú ajándéka különösképpen is érvényes az idősek, a betegek, a haldoklók és mindazok számára, akik jogos okból nem hagyhatják el lakhelyüket. Ennek elnyeréséhez szükséges, hogy lélekben elszakadjanak minden bűntől, szándékukban álljon - amint ez lehetségessé válik - teljesíteni a három megszokott feltételt, és imádkozzanak el otthonaikban, vagy azon a helyen ahová kötve vannak, egy kegyes imádságot Szent József a betegek vigasztalója és a jó halál védőszentjének tiszteletére, bizalommal felajánlva Istennek saját életük fájdalmait és bajait.

Azért, hogy a kulcsok hatalmán keresztül áradó isteni kegyelem elérhetősége könnyebbé váljon, az Apostoli Penitenciária kéri a megfelelő felhatalmazással rendelkező papokat, hogy készségesen és nagylelkűen adjanak alkalmat a szentgyónásra és gyakran részesítsék szentáldozásban a betegeket.

Jelen dekrétum érvényes Szent József Évében. Minden ellenkező rendelkezés hatályát veszti.

Kelt Rómában, az Apostoli Penitenciária székhelyén, 2020 december 8-án:

MAURUS Card. PIACENZA
Paenitentiarius Maior

                                                                                     CHRISTOPHORUS NYKIEL
                                                                                    Regens

L. + S.
In PA tab. n. 866/20/I

Jegyzetek:
[1] XI. Piusz, Isten szolgálója Emilia de Vialar hősi erénygyakorlásának elismerése kapcsán mondott beszéde, in "L'Osservatore Romano", 1935 március 20-21.
[2] Ferenc pápa, Általános Kihallgatás, 2016. febr. 3.
[3] XII Piusz, Prédikáció Munkás Szent József ünnepén (1955. május 1.)
[4] Ferenc pápa, Úrangyala (2013. december 29.)
[5] Avilai Szent Teréz, Életrajz, VI, 6 (trad. it. in EAD., Tutte le opere, a cura di M. BETTETINI, Milano 2018, 67)
[6] II. János Pál, Redemptoris Custos, 32.


Fordította: Liturgikus Intézet