Időszaki előírások

Tudnivalók a Nagyböjti időre:

- Nagyböjtre és a húsvéti időszak ünneplésére fontos előírásokat és irányelveket tartalmaz a Körlevél a húsvéti ünnepek előkészítéséről és megünnepléséről c. Római Dokumentumok (XXI.). Rövidítése: PS.
- "A nagyböjti idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a szentmise megkezdéséig tart. Nagyböjt kezdetétől a húsvéti virrasztásig nem mondunk Allelujá-t." (ESZ, 28.)
- "A szent Negyvennap folyamán tilos az oltárt virágokkal díszíteni, kivéve a Laetare vasárnapot (Nagyböjt IV. vasárnapját), valamint a főünnepeket és az ünnepeket." (RMÁR, 305. PS, 25.)
- Ebben az időben az orgona és más hangszerek is csak az ének kíséretére szolgálhatnak. (Caeremoniale Episcoporum, 252.)
- Az ünnepeket és főünnepeket kivéve a szentmisét és a zsolozsmát mindig a nagyböjti időről vesszük.
- Nagyböjt során csak ünnepeken és főünnepeken van az Olvasmányos imaórában Te Deum, a misében pedig csak ekkor éneklünk Dicsőséget - ezt jelöli a Direktórium.
- A szentek emléknapjai csak megemlékezéssel ünnepelhetők:
1.  A Misében a soros nap kollektája helyett vehető a szent saját kollektája.
2. A Zsolozsma Olvasmányos imaórájában az Időszaki részből vett második olvasmány és annak válaszos éneke után vehető a szenttel kapcsolatos olvasmány is a maga válaszos énekével, és befejezésül a szentről szóló könyörgést imádkozzuk el. A Reggeli és az Esti dicséretben a zárókönyörgés után - elhagyva annak záradékát - elmondhatjuk a szentről vett antifónát és könyörgést.
- Rituális misék köznapokon mondhatók, vasárnapokon nem. (Kivételt képeznek a Katekumenátus rítusait kísérő szentmisék.)
- "Ha a házasságkötésre [...] nagyböjt idején kerülne sor, a plébános figyelmeztesse a jegyeseket, hogy vegyék figyelembe az adott nap sajátos természetét." (Vö.: A Házasságkötés szertartásának rendje, 32.)
- A votív és a különféle szükségletekben mondható misék ebben az időben nem vehetők, csak az ordinárius engedélyével, szükség esetén. Hamvazószerdán, a nagyböjti vasárnapokon és főünnepeken azonban semmiképpen sem.
- A megemlékező gyászmisék nem mondhatók.
- "A nagyböjtben szokásos népi ájtatosságokat (mint pl. a keresztúti ájtatosság), ápolni kell és liturgikus szellemmel [...] megtölteni, hogy ezek könnyen rávezessék a híveket Krisztus húsvéti misztériumának megünneplésére." (PS, 20.)
- A népért végzett zárókönyörgések a Misekönyv 527-530. oldalain találhatóak.
- "Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagyböjti pénteken szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza az Íme, jóságos, édes Jézusom imádságot." (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek, 8. 1. §. 2.)

A nagyböjti idő kiemelt napjai és azokhoz rendelt utasítások, szertartások:

Hamvazószerda 

 • Ezen a napon szigorú böjt van.
 • A Reggeli dicséretben vehetők a III. hét péntekének zsoltárai antifónáikkal együtt.
 • A szentmisében a bűnbánati cselekmény és az Uram irgalmazz elmarad.
 • A homília után hamvazás van, a Misekönyvben leírt rend szerint (155. old.)

Nagyböjt 1. vasárnapja 

 • Meghamvazhatók azok, akik hamvazószerdán nem részesültek a szentelményben.

Nagyböjt 5. vasárnapja 

 • "Megtartható a feszületek és képek letakarásának szokása a templomban Nagyböjt V. vasárnapjától a Püspöki Konferenciák határozata szerint. Ebben az esetben a feszületek maradjanak letakarva a nagypénteki szertartás végéig, a képek pedig egészen a húsvéti vigília kezdetéig." (PS, 26.)

Virágvasárnap

 • "Ezen a napon ünnepli az Egyház Krisztus Urunk Jeruzsálembe való bevonulását a húsvéti misztérium beteljesítésére. Éppen ezért a nap minden miséjében megemlékezünk Urunknak erről a bevonulásáról, mégpedig a főmise előtt körmenettel vagy ünnepélyes bevonulással, a többi mise előtt pedig egyszerű bevonulással. Ünnepélyes bevonulást tarthatunk a napnak nem csupán egy, hanem több miséje előtt is, ha a mise látogatott, népes szokott lenni." (Misekönyv, 200. old.; PS, 29.) Körmenet azonban csak a főmisébe integrálva tartható.
 • A passiót lehet különböző szereposztásban végezni, de Jézus szerepét egy diakónusnak kell énekelnie (vagy olvasnia); ha nincs jelen diakónus, akkor magának a papnak (RMÁR, 59). "A szenvedéstörténetnek ehhez az előadásához nem visznek gyertyákat. Incenzálás, a nép üdvözlése, valamint a könyvnek kereszttel való megjelölése elmarad. Csupán a szerpap kéri előzőleg a miséző pap áldását, mint egyébként az Evangélium olvasása alkalmával." (PS, 33.)

Nagycsütörtök

 • "Az olajszentelési mise, amelyet a püspök papjaival koncelebrál, és a szent krizmát meg a többi olajokat megszenteli, legyen annak a kapcsolatnak a kifejezése, amelyben a papok Krisztus egyetlen papi hivatala következtében püspökükkel állnak. Erre a misére az egyházmegye minden részéből meg kell hívni a papokat, akik misézzenek együtt a püspökkel. Tanúkként és segítőkként szerepeljenek a krizma szentelésénél, mint ahogy mindennapi szolgálatukban is munkatársai és tanácsadói a püspöknek.
 • A híveket is hívni kell, hogy vegyenek részt ezen a szentmisén és járuljanak a szentáldozáshoz.
 • A szent olajokat az egyes plébániákon vagy az utolsó vacsora emlékére tartott (nagycsütörtök esti) szentmise előtt, vagy más, alkalmas időben vegyék át. Ez alkalom arra, hogy a híveket a krizma és más szent olajok használata, valamint ezeknek a keresztények életében való hatása és jelentősége tekintetében oktassuk."