Időszaki előírások

Tudnivalók a húsvéti időre:

"A húsvéti gyertya helye vagy az ambó mellett, vagy az oltár mellett van. A húsvéti időnek minden nagyobb liturgikus ünnepségére meggyújtják egészen Pünkösdvasárnapig, legyen az mise, Reggeli vagy Esti dicséret." (PS, 99.)

Húsvét nyolcadában:

- A zsolozsmát és a szentmisét minden nap a nyolcadról imádkozzuk; az ezekre a napokra eső szentek ünneplése elmarad, a főünnep pedig a Direktórium által meghatározott dátumra kerül áthelyezésre.

- A nép elbocsátásához a nyolcad során hozzáadjuk a kettős alleluját.

- A nyolcad során a zsolozsma minden Olvasmányos imaórájában van Te Deum.

- A szentmisében az I. húsvéti prefációt imádkozzuk. A IV. és a különleges alkalmakra szóló Eucharisztikus imák ezeken a napokon nem mondhatóak.

- Hitvallás csak vasárnap, Dicsőség minden nap van.

- Húsvétvasárnapot követően a szekvencia tetszés szerint vehető.

- A nyolcad során temetési mise mondható (vasárnapok kivételével).

- Rituális misék, votív és különféle alkalmakra szóló misék ezeken a napokon nem vehetők.

Húsvét nyolcada után:

- A húsvéti gyertya továbbra is az ambó, vagy az oltár mellett van egészen Pünkösdvasárnapig. (Vö.: PS, 99.)

- Ha komoly igény vagy lelkipásztori érdek úgy kívánja, a néppel végzett misékben - a templomigazgató vagy a miséző pap megítélése szerint - a húsvéti idő köznapjain vehető különféle alkalmakra szóló vagy votív mise. Húsvét vasárnapjain azonban az ordinárius rendeletére sem végezhetők ezek a misék. (Vö.: RMÁR, 374., 376.)

- Egyszerű megemlékező gyászmisék nem mondhatók. (Vö.: RMÁR, 381.)

A húsvéti idő kiemelt napjai és azokhoz rendelt utasítások, szertartások:

Húsvét 2. vasárnapja - 
Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja 

 • Az Apostoli Paenitentiaria 2002. jún. 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhető ezen a napon, a szokásos feltételek mellett.

Április utolsó vasárnapja:

 • Könyörgőnap a jó termésért.
 • A jó termésért könyörgés és körmenet tartható ("Búzaszentelő"). Rendjét lásd: Praeorator, 160-174. old.

Május 

 • Kiváltképpen májusban, a Szűzanyának szentelt hónapban imádkozzuk a Loretói litániát. Rendjét lásd: Praeorator, 40-42. old.
 • "Nem szabad olyan szentségkitételt tartani, mely egyedül a szentségi áldásért van." (Praeorator, 56.old)

Húsvét 4. vasárnapja 

 • Könyörgőnap papi hivatásokért. Az egyetemes könyörgések szándékai között imádkozzunk papi hivatásokért is. 

Húsvét 6. vasárnapja

 • Ma van a Tömegtájékoztatás világnapja. 

Pünkösd vigíliája

 • "Ajánlatos a pünkösdi előesti misét éjszakai virrasztással folytatni. Ez persze ne irányuljon a keresztségre, mint Húsvét éjszakáján, hanem inkább állhatatos imádságra az apostolok és tanítványok példája nyomán, akik »egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus anyjával«, és várták a Szentlelket." (PS, 107.) 

PÜNKÖSDVASÁRNAP -

 • "Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki templomban vagy kápolnában áhítattal részt vesz a [...] Veni Creator himnusz ünnepélyes éneklésében vagy elmondásában Pünkösd ünnepén." (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek, 26. 1. §. 1.)
 • "A húsvéti idő a mai nappal befejeződik, eloltják a húsvéti gyertyát, amelyet célszerű ezután a keresztelőkápolnába, illetve a keresztkút mellé helyezni, hogy keresztelések alkalmával meggyújtva, a megkereszteltek gyertyáit erről lehessen meggyújtani.
 • "Ahol Pünkösd utáni hétfőn vagy esetleg kedden is a hívek nagyobb számban szoktak misére jönni, mondható a pünkösdvasárnapi mise, vagy a Szentlélekről szóló mise." (Misekönyv, 300. old.)