Vizsgakövetelmények

Előkészítő évfolyam(min. 5 fő jelentkezése esetén indul)


FELVÉTELI VIZSGA ANYAGA
Hittan: Alapvető jártasság a katolikus hitben.
Liturgika: A szentmise felépítése, a szentmise feleletei magyarul.
Szolfézs: 20 szabadon választott népének tiszta éneklése.
Hangszer: A hangszer tanulását itt kezdi el (zongora). Ha vanzeneiskolai bizonyítvány, azt hozza magával.
Az előkészítő célja, hogy felkészítést adjon a további évfolyamokra.

1. évfolyam

FELVÉTELI VIZSGA ANYAGA
Hittan: Alapvető jártasság a katolikus hitben, ó- és újszövetségi Szentírás, 10 parancs, Jézus élete, szentségek, vallásgyakorlatok).
Liturgika: A szentmise felépítése, a szentmise feleletei magyarul.
Szolfézs: 20 szabadon választott ének (Éneklő Egyház 1-365. sz.) szép, tiszta éneklése; dallamfordulatok, hangközök, hármashangzatok visszaéneklése, szolmizálás.
Hangszer: A zeneiskola V. osztályának megfelelő zongoratudás (összes dúr és moll skálák két kézzel, 4 oktávon párhuzamosan és ellenmozgásban; hármashangzatok, akkordfelbontás, futam, stb.), 2 Bach, 2 Bartók előadási darab, 1 szonatina tétel, 5 népének a Szent vagy, Uram orgonakönyvből.

TANANYAG
Hittan: Az ószövetségi Szentírás és időszak megismerése a következő csoportosítások alapján: papság, áldozatok, ünnepek, legfontosabb személyek (Ábrahám, Mózes, Dávid), Jézus korának vallási viszonyai (farizeusok, szadduceusok, vének, főpapok).
Liturgika: A liturgia alapelemei.
Gregorián ének:
Könyv: Éneklő Egyház
A gregorián ének fogalma, helye a mai hazai liturgiában. Zsoltározás, zsoltártónusok (ÉE 499, 500, 503, 516, 543, 553, 572, 580, 598, 641, 646). A szentmise állandó részeinek énekei, Missa mundi ordinarium, néhány alleluja (401-412, 421-426, 438-470, 482). Évközi vesperás (701-717).
Népének:
Könyv: Éneklő Egyház (1-95)
Zsoltár - himnusz - szent ének a Szentírásban. A népénekek értéksorrendje: szövegileg (Szentírás, himnusz, szekvencia, népének), dallamilag (gregorián). A parlandó előadásmód. A sok versszakos ének. A záróversszakok értékei: doxológia (dicsőítés), az örök élet. A magyar népénekek története. A népi gyűjtés, a népi gyakorlat.
Zeneelmélet: Akkordfűzések: I-IV-V-I; I-II-III-IV-V-I, stb.
Szolfézs: A tanár válogatása szerinti gyakorlatok. Skálák: dúr, moll, modális. Hangközök, hanghelyek, kulcsok, alaphármasok, enharmónia, törzs- és alaphangok.
Karének:
Könyv: Motetták
A tanfolyam alatt előadásra kerülő többszólamú művek megtanulása.
Hangszer (heti 2x45 perc tanárral): Cél: a zongoratudás fejlesztése, előkészítés a népénekjátékhoz, különös tekintettel a legato 4 szólamú játékra.
Technikai készséget fejlesztő anyag: Zalánfy Aladár: Az orgonajáték művészete I. II. kötet, Beharka Pál: Gyülekezeti Orgonajáték
Zenei anyag: Szent Vagy Uram énekeskönyv (használható technikai készségfejlesztőként is)
Éves anyag: Zalánfy: Orgonaiskola I.-ből: 1-6, 8-12, 13-15-ből 1 darab, 20, 21, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 38 (főleg a megértés szempontjából-polifon ek.gyakorlatok), 44, 47; 5 népének manualiter.
Vizsgaanyag: 3-4 gyakorlat; 1 népének manualiter énekelve is (a bizottság választ); 1-2 előadási darab
Évközi munka: további 20 népének megtanulása manualiter, énekelve is + előadási darab(ok)

2. évfolyam


FELVÉTELI VIZSGA ANYAGA
Az 1. évfolyamon végzett teljes anyag.
Hangszerből ezen felül az év folyamán megtanult 20 új népének a SZVU orgonakönyvből manuálisan, illetve a tanár által feladott darabok. A hangszer felvételire vizsgalapot kell készíteni, és a vizsgáztatónak átnyújtani. A vizsgalap tartalmazza a jelölt nevét, évfolyamát, a keltezést, a megtanult SzVU darabok számait, valamint az egyéb darabok szerzőjét, sorozatcímét, sorszámát, hangnemét (pl. Bach: 18 kis preludium, No. 2., C-dúr).

TANANYAG
Hittan:A Hiszekegy, hitünk foglalata imádságának elemzése: az Atya tulajdonságai; a Fiú kiléte és megtestesülése; Jézus megváltó halála és feltámadása; a Szentlélek kiléte és szerepe; az Egyház jellemvonásai; saját jövőnk (holtak feltámadása, örök élet).
Liturgika:A szentmise rendje és részei.
Gregorián ének: Miseantifónák (introitus, communio), válaszos zsoltár (graduale), alleluja, tractus fogalma. I. és VIII. gregorián mise, III. Credo, Kyrie-tropusok (471-478, 413-420). További alleluják (428-436). Miseantifónák, olvasmányközi énekek az Úr ünnepeire, évközi vasárnapokra és a gyászmisére (501-634, 686-691). Dallamtípusonként 1-1 kiválasztott dallam emlékezetből való megtanulása.
Népének:
Könyv: Éneklő Egyház (96-252)A népénekek elemzési szempontjai az 1. évfolyamnál találhatók.
Zeneelmélet: Akkordfűzések: II-V, V-VI. Főhármasok, mellékhármasok, fordítások.
Szolfézs (heti 5 óra): Alaphármasok fordításai. Előfordulásuk a dúr és moll skálákban.
Karének:
Könyv: MotettákA tanfolyam alatt előadásra kerülő többszólamú művek megtanulása.
Hangszer (heti 2x30 perc zongora, 1x30 perc harmónium tanárral): Cél: a harmóniumjáték továbbfejlesztése; zongoradarabok, vagy inkább a liturgiában használható manualiter mű(vek) tanítása. Harmóniumhoz: Szent Vagy Uram énekeskönyv, Éneklő Egyház, Ordináriumok, Responzále, Beharka Pál: Gyülekezeti Orgonajáték. Éves anyag: 10 népének manualiter, énekelve, 1 ordinárium manualiter. Orgona tárgy: Pedálozás előkészítése pld. Zalánfy Orgonaiskola II.-ből: 1-10, 12, 13 (pozíció, billentés, tájékozódás); 14-18, 20 (sarok-hegy fordulás-és nem térdemelés, belső él használata); 25-29 , 32, 35-36 (skálák, és további sarok-hegy szekundmenetek); 50, 51-54; 72-76, 80, 81 (tercjáték); 5 népének pedálrendjének elkészítése, és gyakorlása; 1-2 kisebb orgonamű 

Vizsgaanyag: 1 népének (a bizottság választása alapján); 1 népének pedálszólama (a bizottság választása alapján); 1-2 manuál-pedál gyakorlat; 1 orgonamű; 1 zongoramű
Évközi munka: 5 népének pedálszólamának megtanulása + 20 népének manualiter + 1 ordinárium manualiter.

3. évfolyam

FELVÉTELI VIZSGA ANYAGA
A 2. évfolyamon végzett teljes anyag.
Hangszerből ezen felül az év folyamán megtanult további 20 népének manuálisan, ebből 15 pedállal is a SZVU-ból. Felvételi vizsgát a zongora-harmónium tanároknál is kell tenni a II. év végén feladott anyagból. A hangszer felvételire vizsgalapot kell készíteni, és a vizsgáztatónak átnyújtani. A vizsgalap tartalmazza a jelölt nevét, évfolyamát, a keltezést, a megtanult SzVU darabok számait, valamint az egyéb darabok szerzőjét, sorozatcímét, sorszámát, hangnemét (pl. Bach: 18 kis preludium, No. 2., C-dúr). Karvezetésre négy motetta zongorázva. Előnyt jelent, ha a felvételiző az egyik szólamot énekli, hármat pedig játszik hozzá.


TANANYAG
Hittan: A szentségeknek, mint a köztünk tovább élő Krisztusnak bemutatása és elemzése. Keresztség, bűnbánat, Oltáriszentség, bérmálás, egyházi rend, házasság, betegek kenete. Minden szentségnél az anyag, a forma és a kiszolgáltató személy megnevezése. 
Liturgika: Az egyházi év és az ünnepek. 
Gregorián ének:
Könyv: ÉE, Négy passió, IX. gregorián mise. 
Nagyhét, a szertartások menetének, az énekesek szerepének, helyének kántori tudnivalói (801-842). Passiók. A szentek ünnepeinek saját közös miseantifónái és olvasmányközi énekei (641-685). IX. gregorián mise. Laudes, napközi imaóra és completorium (773-787). Főbb ünnepek vesperásai (720-772).
Népének:
Könyv: Éneklő Egyház (253-317)
A népénekek elemzési szempontjai az 1. évfolyamnál találhatók.
Zeneelmélet: Szeptimakkordok fordítása, fűzése.
Szolfézs: A domináns szeptimakkord és fordításai.
Karvezetés:
Könyv: Motetták
2-es, 3-as, 4-es ütem rajza, ritmikus, legato és marcato vezénylése, aviso nyugalmi helyzetből és vezénylő mozgás közben, jobb és bal kézzel a nevezett ütemfajták bármely értékére. Éles és nyújtott ritmus, tartott hang jelzése. Legalább 10 népének, egy Ordinárium és 3 három- illetve négyszólamú motetta vezénylése.
Karének:
Könyv: Motetták
A tanfolyam alatt előadásra kerülő többszólamú művek megtanulása.
Hangszer (heti 2x45 perc orgona tanárral): Éves anyag: 15 népének manualiter, 15 népének pedállal, 2-3 zsoltártónus allelujával, 1-2 orgonamű (J. S. Bach: 8 kis prelúdium szintjén), ordinárium tételek (1-2 db.) pedállal.
Vizsgaanyag: 15 népének előjátékkal, pedállal, énekelve, 5 népének manualiter, 1 ordinárium tétel pedállal, 1 orgonam
Évközi munka: 15 népének pedállal + 1 ordinárium pedállal.

4. évfolyam


FELVÉTELI VIZSGA ANYAGA

A 3. évfolyamon végzett teljes anyag. Hangszerből ezen felül az év folyamán megtanult további 30 népének manuálisan, ebből 20 pedállal is a SZVU orgonakönyvből. Elolvasandó a felvételi vizsgát megelőző év folyamán RAJECZKY Benjámin: Mi a gregorián? c. könyve. Karvezetésből négy motetta zongorázása, vezénylése és szólamainak éneklése.


TANANYAG
Hittan: A Jézus által átértelmezett 10 parancsnak, a Krisztust követő élet megvalósításának elemzése. Viszonyunk Istennel szemben (első 3 parancs). A szülőkkel szembeni kötelességünk (4. parancs). Az emberi élettel (5. parancs) és az emberi létértékkel (=becsület) való viszonyunk (8. parancs). A két nem kapcsolata (6. és 9. parancs). Az anyagi világgal szembeni kötelességünk (7. és 10. parancs).

Liturgika: A szentségek liturgiája, zsolozsma, szentelmények, ájtatosságok, temetés.

Gregorián:
Könyv: ÉE, Liber usualis, Temetési könyv
Műfaj szerinti összefoglalás az ÉE énekei alapján, a Liber usualis néhány megtanulandó tételének segítségével. Metodika: betanítás, gregorián-vezénylés, énekrend összeállítása, schola szervezése. Gregorián kottaírás. Temetés, halotti virrasztó zsolozsma (795-800).
Népének :
Könyv: Éneklő Egyház (318-370, 482-498, 692-700)
A népénekek elemzési szempontjai az 1. évfolyamnál találhatók.
Zeneelmélet: Alteráció, moduláció, harmonizálás.
Szolfézs: Négyeshangzatok és fordításaik. C kulcsok ismerete. Előjegyzések elméletben (7#, 7b).
Karvezetés:
Könyv: Motetták
Összetett ütemfajták vezénylése (5/4, 6/4, 9/4 ütemek). Az alla breve vezénylése: 2/2, 3/1, dinamika és tempóbeli változás jelzése a vezénylő mozgásban. Kezdés tört értékkel, leintés az ütem bármely részén. A használatban lévő ordinárium és 3 motetta vezénylésének megtanulása. A kórustanítás és -vezetés metodikája. Az énekkar szerepe a liturgiában.
Karének:
Könyv: Motetták

A tanfolyam alatt előadásra kerülő többszólamú művek megtanulása. 
Hangszer (heti 2x45 perc tanárral): orgona
Éves anyag: 10 népének pedállal, 3 zsoltár allelujával, 1 orgonamű, ismétlés (énekek + ordináriumok pedállal, előjátékkal énekelve). Végeredmény: 70 népének manuálisan, 40 népének pedállal.A képesítő vizsga követelménye hangszerből: 94 kötelezően kijelölt ének, lásd felsorolás; + 15-20 szabadon választott ének. Az egészből minimum 40 pedállal, melyből 35 db az SZVU-ból legyen; 2 ordinárium; 1 prelúdium és fúga J. S. Bach: 8 kis Prelúdium és fúga szintjén) és kisebb orgonadarabok; antifóna típusok és zsoltártónusok kísérete; a tanuló állítson össze 6 különböző mise énekrendet (pl.: Karácsony, köznap, Úrnapja, stb.), az összeállítás foglalja magába az ordináriumot, az adott napnak megfelelő zsoltárt és Alleluját, az énekekhez előjátékot, áldozáskor hosszabb közjátékot, esetleg kisebb odaillő orgonadarabot, kivonulásra a befejező ének után Postludiumot.
Kötelező énekek:

Szent vagy, Uram: 2, 9, 11 (Advent), 18, 21, 23, 25, 32, 39, 41, 43 (Karácsony), 48, 57, 58, 60, 63, 65, 70, 71, 82 (Nagyböjt), 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 97, 98, 259, 105, 107 (Húsvét), 109, 112, 114, 116, 119, 123, 126, 129, 132, 134, 139, 140 (Oltáriszentség), 143, 145, 150, 152, 154 (Jézusról), 173, 174, 188, 189, 191, 192, 195, 201, 203, 205, 207, 284, 287 (Máriáról), 1 litánia, 222, 223, 227, 229, 230, 232, 257 (Miseénekek), 235, 243 (Gyászmise), 275, 276A, 280B, 293, 294, 306 (Ünnepi énekek)
Éneklő Egyház: 6, 45, 63, 163, 254, 255, 285, 422, 448, 461, 482, 550, 596, 600, 646, 651


Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet - 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. - Kapcsolat