A Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Liturgikus Bizottságának operatív szerve. Maga az Intézet a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával együttműködve és az Apostoli Szentszék liturgikus útmutatásai szerint dolgozik, s feladata, hogy a magyar, katolikus, liturgikus és egyházzenei élet valóban élő legyen a jelen kihívásai mellett, nem elfeledve a tradíció örökségeit. 
 
Tevékenységi köréhez elsősorban a szertartáskönyvek és énekeskönyvek kiadása tartozik, emellett segítséget ad a liturgikus élettel kapcsolatban felmerülő kérdésekben lelkipásztoroknak, egyházi közösségeknek, laikusoknak. Az istentisztelet és szakrális zene területén publikációkat is megjelentet saját és más katolikus kiadványokban. Évente, kétévente képzéseket, szimpóziumokat, konferenciákat is szervez az éppen aktuális liturgikus és egyházzenei kérdésekről.
 
Az Intézeten belül két intézmény is működik: a Harmat Artúr Központi Kántorképző, valamint annak kántortovábbképzője és karnagyképzője. Itt nyaranta és év közben is indulnak képzések.
Az Intézet célja tehát, hogy a liturgikus ünneplés által közösségben és egyénileg egyaránt minél teljesebben megélhessük hitünket, hogy az Istennel való kapcsolatunk kifejezőbbé váljon.
 

Feladatunk a katolikus liturgia és egyházzene ismeretének, szellemiségének, lelkiségének és gyakorlatának elmélyítése a II. Vatikáni Zsinat szellemében. "Célszerű, hogy a területileg illetékes egyházi felsőbbség, (…) liturgikus bizottságot szervezzen a liturgia tudományában, az egyházi zenében, egyházművészetben és lelkipásztori kérdésekben jártas szakemberekből.

Ezt a bizottságot lehetőleg segítse egy liturgikus lelkipásztori intézet, melynek tagjai között legyenek világi szakértők is." (Sacrosanctum Concilium 44.)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a zsinati dokumentum ajánlását követve és az elmúlt évtizedek tapasztalatai nyomán 2002. január 1- el megalapította a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézetet.

A Liturgikus Intézet a liturgia és az egyházzene szakmai fóruma és műhelye.

Feladata a liturgia és a szent zene tudományának művelése, az istentiszteleti és az egyházzenei élet tanulmányozása valamint előmozdítása. Célja, hogy a liturgikus ünneplés által egyházi közösségeinkben minél teljesebben megvalósulhasson a tökéletes istendicsőítés és az emberek megszentelése.

 

A SZERTARTÁSKÖNYVEK, ÉS ÉNEKESKÖNYVEK KIADÁSA
A hatályos előírások figyelembevételével megszervezi, és szakmailag kíséri a magyar szertartáskönyvek és énekeskönyvek elkészítését, előbbieket a hivatalos latin nyelvű mintakiadások alapján.

 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS LELKIPÁSZTOROKNAK, EGYHÁZI KÖZÖSSÉGEKNEK
A Liturgikus Intézet céljai között szerepel a liturgikus életben felmerülő gyakorlati kérdések szakszerű vizsgálata, valamint a lelkipásztorok, karnagyok, zenepedagógusok és kántorok szakmai támogatása.

 

PUBLIKÁCIÓK
Gondoskodik arról, hogy a katolikus lapokban rendszeresen jelenjenek meg az istentisztelettel és a szakrális zenével kapcsolatos tanulmányok és információk. Hosszabb távon előkészíti és megjelenteti saját liturgikus és egyházzenei folyóiratát. Lehetőségei szerint a lelkipásztori munkát támogató segédanyagok kiadását is feladatának tekinti.

 

KÉPZÉSEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK 
Intézetünk kapcsolatot épít ki és tart fenn, a különböző főiskolák és egyházi munkatársképző tanfolyamok liturgikus és egyházzenei képzéseivel, az oktatók között pedig hatékony együttműködés kialakítására törekszik. Ennek keretében javaslatokat készít a szakmai továbbképzésekre, és szükség esetén a liturgika és egyházzene tárgyköreiben egységesen használható törzsanyag összeállításában segédkezik. Részt vesz az egyházi munkatársak számára tartandó lelkigyakorlatok és továbbképzések megszervezésében.

KAPCSOLATOK FENNTARTÁSA, TAPASZTALATCSERE TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL
A Liturgikus Intézet nemcsak a hazai szakemberekkel, hanem más országok hasonló intézményeivel is kapcsolatokat tart fenn és a tapasztalatok megosztására törekszik. Aktuális liturgikus és egyházzenei kérdésekről konferenciákat rendez és megszervezi az ilyen jellegű külföldi rendezvényeken való részvételt.

Liturgikus és egyházzenei szakkönyvtár megteremtése.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS
Ahhoz, hogy munkánk során minél szélesebb körben figyelembe vehessük a lelkipásztori gyakorlat hétköznapjaiban felmerülő kérdéseket, várjuk javaslataikat és észrevételeiket.

  

Elérhetőség

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet
1068 Budapest,
Városligeti fasor 42.

Tel: +36-1/479-2034;
+36-1/479-2032;
Fax: +36-1/479-2031

© Liturgikus Intézet 2013-2016 - Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode